Daria Cherkaska

PhD Researcher

Daria started her PhD studies in April 2018. Her previous research background involves studying the theory and history of Soviet archaeology. Currently, her studies focus on the application of forensic archaeological methods in Holocaust study in Ukraine. Daria also has experience working as an archivist, and in the field of conservation of archaeological sites in Ukraine, and has participated in projects in Ukraine and Poland.

Professional Memberships

 • Member of Ukrainian National Union of local history researchers, since 2014.
 • Ukrainian Union of Archaeologists, since 2017.
 • Candidate of historical sciences ( equivale of PhD in Ukraine), 2018

Research Fellowships

 • Visiting fellow at Warsaw University (“Artes Liberales” program) on a research project “Cooperation of Ukrainian and Polish scientists in the field of ancient archaeology in 1940’s-1970”.
 • Visiting fellow at the International Center of Culture (Krakow, Poland): The “Modern Cultural Heritage Protection of medieval cities in Poland and Ukraine” in the scholarship program Thesaurus Polonia.

Research interests

 • History of archaeology
 • Contemporary archaeology
 • Biographical research
 • Forensic archaeology
 • Holocaust Archaeology
 • Jewish Studies
 • Genocide studies
 • Conservation of the archaeological heritage

Publications

 1. Цеунов И. А., Черкасская Д. В. (2017) Методологический перелом в советской археологии: взгляд из Киева (по материалам НА ИА НАНУ) /Methodological transformation of Soviet archaeology: Kyiv archaeologist vision. Revista Arheologica, vol. XIII, nr. 1-2, 197-214.
 2. Черкаська Д. В. (2017) «Запис життя» Лазаря Мойсейовича Славіна: біограма у науковій біографістиці/Lazarus Slavin’s “Life Record”: A biogram in biographіcal research. Другі київознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю Української революції 1917-1921 рр., 29 березня 2017 р., Київ. К.: ПП «Фоліант», 176 – 181.
 3. Черкаська Д. В. (2017) Музейницький вектор у науковій та адміністративній діяльності Лазаря Мойсейовича Славіна / Museum vector in the scientific and administrative activities of Lazarus Slavin. Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині, Вип. 21, 67 – 76
 4. Черкаська Д. В. (2017) Робота Лазаря Славіна у Державній академії історії матеріальної культури / Activity of Lazarus Slavin in the State Academy of History of Material culture. Київські історичні студії (Збірник наукових праць), № 1 (4), 103-109.
 5. Черкаська Д. В. (2017) Участь Л.М. Славіна у діяльності Львівської філії Інституту археології Академії наук УРСР/ Participation of Lazarus Slavin in creating of the Lviv department of the Institute of Archaeology of the Academy of Sciences USSR. Магістеріум, 67, 106-110.
 6. Черкаська Д. В. (2016) Зауваги до оцінок діяльністі Лазаря Славіна у працях представників української діаспори 1950–1960-х років/The activity of Lazarus Slavin as represented by the works of scientists of Ukrainian Diaspora in 1950’s and 1960’s. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, серія «Історія», 51, 147-153.
 7. Черкаська Д. В. (2016) «Чи знають товариші історики?» Лазар Славін у контексті боротьби з «українською буржуазною наукою»./”What do comrades historians know?” Lazarus Slavin in the context of fight against “Ukrainian bourgeois science” Краєзнавство, 3/4, 241-251.
 8. Черкаська Д. В. (2016) Archeoturystyka w regionie – region w archeoturystyce/ red. Anetta Glowacka-Penczynska,Wozny, Justyna Zychlinska. –Bydgoszcz: Wydawnyctwo Uniwersytetu Kazimerza Wielkogo, 2015 – 145 s. (Огляд). Київські історичні студії (Збірник наукових праць), № 2, 148-149.
 9. Черкасская Д. В. (2016) Роль Л. М. Славина в возобновлении работы Института археологии АН УССР после возвращения из эвакуации в 1944-1947 гг. /Role of Lazarus Slavin in the resumption of functions of Institute of Archaelogy AN URSR after their return from evacuation 1944-1947 Древности Средне-Западной России и сопредельных территорий. Материалы ХХХII международной студенческой археолого-этнографической конференции 21-23 мая 2016 года, БрянскБрянск; РИО БГУ, 94-103.
 10. Черкаська Д. В. (2015) Про відновлення роботи Ольвійського історико-археологічного заповідника у післявоєнні роки./About the resumption of work of Olbio historical-archeological preserve in post-war years Київські історичні студії (Збірник наукових праць), № 1, 16-20.
 11. Черкасская Д. В. (2016) О восстановление работы Института археологии АН УССР после возвращения из эвакуации в 1944-1947 гг./ The resumption of functions of Institute of Archaeology AN URSR after their return from evacuation 1944-1947 Культурное наследие Исследование, освоение, продвижение. Программа и тезисы докладов, 31мая-2 июня 2016 г., Кишинев. Кишинев: Institut Patrimoniuluial Academiei de Stiintea Moldovei, 2016,  67-68.
 12. Черкаська Д. В. (2015)Створення музею на кафедрі археології Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка за участю Л.М. Славіна./Creation of a museum at the department of archaeology in Kyiv State University by Lazarus Slavin Київ ікияни у соціокультурному просторі ХІХ–ХХІ століть: європейський цивілізаційний вимір : матер. V щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф., 27 трав. 2015 р., м. Київ.
 13. Черкаська Д. В. (2015) Навчальні практики та наукові гуртки в педагогічній діяльності Л. М. Славіна. /Practices and methods of teaching by Lazarus Slavin. Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині, Вип. 19. Історія археології: міжособистісні та інституціональні комунікації, 375-383.
 14. Черкаська Д. В. (2015) Педагогічна діяльність Л. М. Славінау Київському державному університеті імені Т. Г. Шевченка в 1939 – 1953 рр./Teaching activities of Lazarus Slavin at Kyiv State University in 1939-1953 Література та культура Полісся, Вип. 79,
 15. Черкасская Д. В. (2014) Витебский период в жизни Лазаря Моисеевича Славина на основе личных дел ученого./The Vitebsk period of Lazarus Slavin based on his personal archives VІІІ Машеровские чтения: материалы международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, 16-17 октября 2014, Витебск. Витебск: ВГУ имени П. М. Машерова, 129-130.
 16. Черкаська Д.В. (2014) Діяльність Л.М. Славіна в галузі охорони пам’яток археології у повоєнний період. /Activites of Lazarus Slavin in the context of conservation of archaeological site in post-war period Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди “Історія та географія”, Вип. 50, 185-190.
 17. Черкаська Д.В. (2014) Створення кафедри археології Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка (на матеріалах Державного архіву м. Києва). /Creating of department of archaeology of Kyiv State University Редкол.: О.П. Реєнт (голова), В.П. Капелюшний, О.П. Гончаров, Н.В. Терес. Київознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, 27 березня 2014 р., Київ. К.: ПП «Фоліант», 156 – 160.
 18. Черкаська Д.В. (2014) Участь Лазаря Мойсейовича Славіна у відновленні одеського археологічного товариства./Role of Lazarus Slavin in restoration of Odessa’s archaeological society Південний захід. Одесика. Історико-краєзнавчий науковий альманах / Гол. ред. В. Савченко; Ред. кол.: О. Бажан, Т. Гончарук та ін. Асоціація європейської культури “Золота акація”,Вип. 17, 290 – 294.
 19. Савицький В., Черкаська Д. (2012) Колекція фібул 2 – 5 ст. н. е. з Локачинського району./Collection of fibula from 2nd-5th Century from Lokachinsky district Волинський музейний вісник, Вип. 3,143 – 153.

 

Return: Our PeopleHome